TÖÖVÕTULEPING


VIP Soojus OÜ, registrikood 11290706, (edaspidi Tellija), mida esindab juhatuse liige Heiki Pau
ja
PmLab OÜ, registrikood 12560951, (edaspidi Täitja), mida esindab juhatuse liige Jana Pavlenkova

keda nimetatakse käesolevas lepingus (tekstis edaspidi ka Leping) eraldi Pool või koos Poolteks, leppisid kokku alljärgnevas:


1. Üldsätted, Lepingu dokumendid, tõlgendamine

1.1. Lepingu dokumentideks on Teenuse osutamise lähteülesanne, pooltevahelised kirjalikud teated ning Lepingu muudatused ja lisad. Lepingu sõlmimisel on sellel alljärgnevad lisad:
1.1.1. Lisa 1 – Teenuse osutamise lähteülesanne;
1.1.2. Lisa 2 – Üleandmise-vastuvõtmise akti;
(Leping ja Lepingu lisad edaspidi ühiselt „Leping“)
1.2. Lepingu ja Lepingu lisade vastuolu korral omab prioriteetsust eelkõige Lepingu tekst ja seejärel Lepingu lisad vastavalt punktis 1.1 alapunktides loetletud prioriteetsuse järjekorrale.
1.3. Lepingus kasutatud pealkirjad on mõeldud ainult viitamiseks ning lugemise kergendamiseks. Nimetatud pealkirjad ei oma eraldi õiguslikku tähendust Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel.
1.4. Terminid ja mõisted, mis on Lepingus esitatud ainsuses, tähendavad ka mitmust, ja vastupidi, kui Lepingu tekstist või mõttest ei tulene teisiti.
1.5. Lepingus sisalduvat viidet punktidele tuleb tõlgendada kui viidet Lepingu punktidele kui konkreetsest punktist ei tulene teisiti.
1.6. Lepingu tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab Lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Lepingu tõlgendamisel lähtutakse Poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Kui Poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb Lepingut tõlgendada nii, nagu teise Poolega samasugune mõistlik isik pidi Lepingut samade asjaolude esinemise korral mõistma.
1.7. Juhul kui mingi Lepingu säte osutub Eesti Vabariigi õigusaktidega vastuolu tõttu osaliselt või täielikult tühiseks, ei mõjuta see ülejäänud sätete või nende osade kehtivust. Pooled teevad oma parima selleks, et asendada tühine säte kehtiva sättega, mis vastaks vastavalt Lepingu sisule ja mõttele.

2. Lepingu ese

Lepingu esemeks on Täitja poolt Tellijale kodulehe-internetipoe vipsoojus.ee loomise teenuse osutamine (tekstis ka Teenus) vastavalt Lepingu dokumentidele. Teenuse koosseisu kuuluvad kõik toimingud, mis on olemuselt vajalikud Teenuse osutamiseks, sõltumata sellest, kas need on Lepingus otseselt sätestatud.

3. Teenuse osutamise tingimused

3.1 Teenuse tulemina valmib Tellija koduleht-internetipood vipsoojus.ee (tekstis ka Koduleht), millist on võimalik tavapäraselt kasutada.

3.2. Kodulehe testversiooni Tellijale tutvumiseks esitamise tähtajaks on 24.11.2022
3.3. Kodulehe lõpliku ja toimiva versiooni ehk Teenuse osutamise tähtajaks on ???.??.2022-2023??

3.4. Koduleht peab vastama Lepingu Lisas 1 toodud lähteülesandele ja tavaliselt sarnasele teenusele esitatavatele nõuetele, olema eesmärgipäraselt kasutatav ning olema mõistliku, kuid mitte madalama kui keskmise kvaliteediga.

3.5. Koduleht antakse Tellijale üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga (tekstis ka Akt), millise koostab ja edastab Tellijale Täitja. Akti koostamise eelduseks on toimiv Koduleht.

3.6. Juhul, kui Teenuse osutamise käigus ilmneb lisateenuse osutamise vajadus, siis selle tingimuste osas lepivad Pooled kokku täiendavalt, sõlmides asjakohase Lepingu lisa.

4. Täitja õigused ja kohustused

4.1 Täitja kohustub:
4.1.1. Täitja kohustub osutama Teenust kvaliteetselt ja õigeaegselt, järgides Lepingu dokumentidest ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
4.1.2. Järgima Tellija antud õiguspäraseid juhiseid Teenuse osutamisel. Teavitama viivitamatult Tellijat asjaoludest, mis mõjutavad või võivad tingida Täitja õiguse Tellija juhise täitmisest keelduda või ajendada Tellijat muutma antud juhiseid. Nõudma Tellijalt viivitamatult uusi või täiendavaid juhiseid, kui see on vajalik Tellija huvide kaitseks, seejuures on Täitja kohustatud ära ootama Tellija uue juhise, välja arvatud juhul, kui viivitusega kaasneks Tellijale ilmselt ebasoodne tagajärg.
4.1.3. Andma Tellija soovil Tellijale aru Teenuse osutamise käigust.
4.1.4. Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul alates hetkest, kui Täitja sai või pidi teada saama takistavatest asjaoludest kirjalikult informeerima Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, millised võivad takistada Teenuse nõuetekohast osutamist, sealhulgas Tellijalt saadud informatsiooni, dokumentatsiooni, vms. puudulikkusest.
4.1.5. Pärast Tellijalt teate saamist kõrvaldama Teenuses esinevad puudused mõistliku aja jooksul. Mõistlikuks ajaks loevad Pooled 5 päeva.
4.1.6. Tegema Tellija juhiste alusel või poolte kokkuleppel Teenuses muudatusi. Muudatusettepanekutega nõustumisest või mittenõustumisest teatab Täitja Tellijale 5 (viie) tööpäeva jooksul alates vastava muudatusettepaneku saamisest. Mittenõustumist peab põhjendama.
4.1.7. Tagama Lepingu täitmisel talle teatavaks saanud isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuetele.

4.2. Täitjal on õigus.
4.2.1. Taotleda Teenuse osutamise tähtaegade ja tingimuste muutmist juhul, kui muutub Teenuse lähteülesanne või tellitakse lisatöid, mis oluliselt muudavad Lepingule vastavat Teenuse osutamist. Teenuse tähtaegade ja/või tingimuste muutmise kohta sõlmitakse poolte vahel vastav kokkulepe.
4.2.2. Saada Teenuse nõuetekohase osutamise eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele.

5. Tellija õigused ja kohustused

Tellija kohustub:
5.1.1 Edastama Täitjale informatsiooni ja andmeid, mis on vajalikud Teenuse nõuetekohaseks osutamiseks, samuti kogu informatsiooni, mis Tellija hinnangul võib kaasa aidata Teenuse osutamisele kokkulepitud tingimustel ja parima tulemuse saavutamisel. Juhul, kui informatsioon ja/või andmed sisaldavad Tellija ärisaladust või on muul viisil kaitstud avaldamise eest avalikkusele, peab Tellija sellest Täitjat informatsiooni ja/või andmete edastamisel teavitama, märkides ära vastavad andmed.
Lepingu sõlmimisest hiljemalt 3 tööpäeva jooksul edastama Täitjale järgneva Teenuse osutamiseks vajaliku informatsiooni:
…………………………
………………………….
5.1.2 Tasuma Teenuse eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.
5.1.3 Vastama kirjalikult 5 (viie) tööpäeva jooksul Täitja poolt esitatud teadetele, ettepanekutele, kirjadele jm. dokumentidele.

Tellijal on õigus:
Anda juhiseid Lepingu täitmiseks.
Nõuda Täitjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest ja kvaliteedinõuetest kinni pidamist.
Kontrollida Teenuse mahu ja kvaliteedi vastavust Lepingus ja õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Lepingu maksumus (hind), tasumise tingimused.

Lepingu alusel tellitava Teenuste maksumus on üks tuhad kaheksasada (1800) eurot, millele lisandub käibemaks.
Teenuse maksumusest tasub Tellija 40% ettemaksuna ehk seitsesada kakskümmend (720) eurot, millele lisandub käibemaks, hiljemalt 5 päeva jooksul Lepingu sõlmimisest .
Teenuse maksumusest tasub Tellija 60% ehk seitsesada kakskümmend (1020) eurot, millele lisandub käibemaks, pärast Akti allkirjastamist Poolte esindajate poolt.
Tellija tasub Täitja poolt esitatud ettemaksuarve Lepingu p. 6.2. toodud tähtajal Täitja poolt esitatud arve alusel. Lepingu punktis 6.3. sätestatud makse tasub Tellija 14 päeva jooksul alates Akti allkirjastamisest ja Täitja arve kättesaamisest. Arve loetakse kätte saaduks Teadete edastamisele kohaldatava korra kohaselt.

Poolte vastutus, vääramatu jõud

Pool vastutab Lepingust tuleneva mistahes kohustuse mittetäitmise või mittekohase täitmise eest ning on kohustatud teisele poolele hüvitama Lepingust tuleneva mistahes kohustuse rikkumisega põhjustatud otsese kahju.
Täitja poolt esitatud arve tasumisest põhjendamatu keeldumise või tasumisega viivitamise korral on Täitjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,1% tasumata arve summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
Kodulehe valmimise tähtajast mittekinnipidamise korral Täitja poolt on Tellijal õigus nõuda Täitjalt leppetrahvi 0,1% Teenuse maksumusest (koos käibemaksuga).
Leppetrahvid ja viivised tuleb tasuda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul vastava nõude saamisest.
Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatuks jõuks loevad pooled Võlaõigusseaduse § 103 lg 2 kirjeldatud ettenägematuid olukordi ja sündmusi, mis ei olene nende tahtest või muid sündmuseid, mida Eestis kehtiv kohtupraktika tunnistab vääramatu jõuna.
Lepingu punktis 10 ja 12.7 sätestatud kohustuse rikkumisel on Täitja kohustatud maksma Tellijale leppetrahvi 2500 (kaks tuhat viissada eurot) eurot iga rikkumisjuhtumi eest, andma üle keelatud tegevusega saadud tulu ja hüvitama rikkumisega tekitatud kahju. Eelnimetatu ei mõjuta Tellija teisi õiguseid nimetatud rikkumisega seoses.

8. Garantii.

Täitja annab Teenusele (sh Teenuse teostamise käigus valminud Kodulehele) 2 (kahe) aastase garantii. Täitja poolsele garantiile kohaldatakse VÕS sätteid.

Täitja on kohustatud oma kulul parandama kõik defektid, tegematajätmised ja muud puudused, mis ilmnevad garantiiaja jooksul, nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates sellekohase kirjaliku teate saamisest Tellijalt.

Autoriõigused

9.1. Pooled on kokku leppinud, et Täitja poolt Teenuse osutamisel loodavate teoste (vastavalt autoriõiguse seaduses defineeritule) ehk antud juhul Kodulehe loomisel tekkivad varalised autoriõigused loovutatakse täies ulatuses Tellijale. Kodulehe varalised autoriõigused loetakse Tellijale automaatselt üle antuks pärast täielikku Teenuse eest tasumist. Kodulehe varaliste autoriõiguste loovutamine loetakse toimunuks ilma selle kohta eraldi kokkulepet või akti koostamata.
9.2. Täitja annab Tellijale Teenuse tulemina valminud Kodulehe osas ainulitsentsi isiklike õiguste kasutamiseks (st ainult Tellijal on õigus kasutada kõiki isiklikke autoriõigusi). Nimetatud ainulitsents loetakse Tellijale automaatsel üle antuks pärast täielikku Teenuse eest tasumist ja kehtib kogu autoriõiguste kehtivuse aja ning ainulitsentsi kehtivuse territooriumiks on kogu maailm.
9.3. Täitja garanteerib Tellijale, et Täitja esindajad on töö- ja/või muu samaväärse suhte raames Täitjaga teenuse osutamisel loodud Kodulehe osas loobunud oma varalistest autoriõigustest Täitja kasuks ja andnud Täitjale ainulitsentsi autori isiklike õiguste kasutamiseks.
9.4. Tellija kinnitab, et Tellija poolt Täitjale edastatud informatsiooni ja dokumentatsiooni kasutamine Teenuse osutamiseks ei riku kolmandate isikute intellektuaalomandiõiguseid.
9.5. Tasu Teenuse osutamisel loodavate ja/või kasutatavate teoste intellektuaalomandõiguste loovutamise/litsentseerimise eest sisaldub alati Teenuse eest makstavad tasus.
9.6. Lepinguga reguleerimata autoriõiguste küsimustes lähtuvad pooled Eesti vabariigis kehtivatest intellektuaalomandiõiguseid käsitlevatest õigusaktidest.

Konfidentsiaalsus (ärisaladus)

10.1 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena Teenuse osutamisel ja/või Lepingu täitmisel saadud informatsiooni (va õigusaktides sätestatud juhtudel, tingimustel ja mahus). Konfidentsiaalseks loetakse kogu sellist informatsiooni, mis pooltele ei oleks teatavaks saanud ilma Lepingut sõlmimata ja täitmata. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks ei loeta informatsiooni edastamist poole õigusnõustajale, audiitorile ja raamatupidajale, välja arvatud juhul kui informatsioon edastatakse vastavatele isikutele eesmärgiga, et informatsioon jõuaks vastavate isikute kaudu kolmandate isikuteni. Samuti ei loeta konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks seda kui Täitja on kohustatud tulenevalt õigusaktidest ja/või oma põhimäärusest avaldama teavet.
10.2. Teabe kuulumine konfidentsiaalse teabe alla ei sõltu selle tähistamisest konfidentsiaalsena.
10.3 Pooled edastavad konfidentsiaalset informatsiooni ainult nendele Poolte töötajatele ja kolmandatele isikutele, kes on kaasatud Teenuse osutamisele, kes on Lepingu täitmisega otseselt seotud ja tagab, et need isikud on teadlikud ja täidavad konfidentsiaalsuse nõuet Lepingu punktis 10.4. nimetatud tähtaja jooksul.
10.4 Poolel on kohustus hoida konfidentsiaalsust kogu Lepingu kehtimise ajal ja 5 järgneva aasta jooksul olenemata Lepingu lõppemise põhjustest.
10.5. Konfidentsiaalne teave ei ole teave, mis (i) oli teavet saava Poole valduses või talle õiguspäraselt teatavaks saanud allikast, kellel ei olnud nimetatud teabe suhtes konfidentsiaalsuse hoidmise kohustust teise Poole suhtes ja (ii) sõltumata teavet saava Poole tegevusest või tegevusetusest, on või saab üldsusele teatavaks Lepingut rikkumata.
10.6. Kui Pool või selle töötaja on avaldanud kolmandale isikule või isikutele konfidentsiaalset informatsiooni, mis sai talle teatavaks Lepingu täitmise käigus ning on selle avaldamisega tekitanud teisele poolele kahju, vastutab ta nimetatud kahju tekkimise eest ja on kohustatud hüvitama nimetatud kahju, sealhulgas kolmandatele isikutele tekitatud kahju. Kahjuks loetakse muuhulgas kolmandatele isikutele tekitatud kahju hüvitamisel kantud kulutused.
10.7. Poolel on õigus avaldada Lepingu sõlmimise fakti ja identifitseerida ennast teise Poole koostööpartnerina.

Teated ja kontaktisikud

11.1. Kontaktisikutel (vt allpool) on õigus esitada esindatava Poole nimel teateid, anda kinnitusi, juhiseid ja kooskõlastusi (tekstis ka „Teated“). Kontaktisikutel ei ole õigust muuta ega lõpetada Lepingut.
11.2. Kontaktisikute või nende andmete muutumisel ei sõlmi Pooled Lepingu muutmise kokkulepet vaid teavitavad teineteist selliste andmete muutumisest e-posti teel.
11.3. Lepingu alusel esitatud Teated vormistatakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui konkreetsest punktist või seadusest ei tulene teisiti.
11.4. Lepingu alusel esitatud Teade loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui see on koostatud eesti keeles ja saadetud e-posti teel, millisel juhul loetakse see teise Poole poolt kätte saaduks e-posti ärasaatmisel, kui see toimub tööpäeval vahemikus kell 9.00-17.00 ja muul juhul ärasaatmisele esimesena järgneval tööpäeval kell 9.00, kui serverilt ei ole saabunud teadet e-posti mittekohaletoimetamise kohta ning seejuures on Teade saadetud teise Poole kontaktisikule selle kontaktisiku e-posti aadressil.
11.5. Tellija kontaktisiku(te)ks Lepingu täitmisel on VIP Soojus OÜ, juhatuse liige Heiki Pau, tel. +372 5293864, e-post heik@vipsoojus.ee.
11.6. Täitja kontaktisiku(te)ks Lepingu täitmisel on _______________, tel. _________, e-post __________./ _______________, tel. _________, e-post __________

Lepingu kehtivus ja lõppemine

12.1 Leping jõustub selle allakirjutamise kuupäevast ja kehtib kuni kohase täitmiseni.
12.2 Lepingu tingimusi võib muuta üksnes Poolte kirjalikul kokkuleppel, välja arvatud juhul kui muudatus tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktidest. Lepingu muutmine (va kontaktandmed) on võimalik ainult poolte kokkuleppel.
12.3 Poolte kirjalikul kokkuleppel võib Lepingu lõpetada enne selle täitmist igal ajal.
12.4. Poolel on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, kui teine Pool osutub maksejõuetuks.
12.5 Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral, kui neid saab lugeda oluliseks lepingurikkumiseks, on Poolel õigus Leping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikus vormis avaldusega. Lepingu rikkumist loetakse oluliseks eelkõige Võlaõigusseaduse § 116 lg 2 kirjeldatud asjaoludel.
12.6 Tellijal on õigus Leping üles öelda teatades sellest Täitjale kirjalikult ette vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva eelkõige järgnevatel juhtudel:
12.6.1. Täitja suhtes nimetatakse ajutine pankrotihaldur või algatatakse likvideerimismenetlus,
12.6.2. Täitja ei täida Lepingujärgseid kohustusi ega kõrvalda rikkumist Tellija nõudmisel mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui 5 (viis) tööpäeva,
12.6.3. Täitja teostab Tööd niivõrd aeglaselt, et Tellijal tekib põhjendatud kahtlus Lepingus sätestatud Teenuse osutamise tähtaja järgimise osas.
Lepingu ülesütlemisel Täitjast tulenevatel põhjustel on Täitja kohustatud Tellijale tagastama Lepingu alusel tasutud ettemaksu.
12.7. Lepingu lõpetamisel (sõltumata Lepingu lõpetamise alustest) on Täitja kohustatud tagastama hiljemalt Lepingu lõppemise päeval kõik temale Tellija poolt üle antud dokumendid, (sealhulgas elektroonilisele, optilisele vms andmekandjale salvestatud) ja nende koopiad, mis sisaldavad sealhulgas, kuid mitte ainult, konfidentsiaalset informatsiooni. muud infokandjad ja materiaalsed väärtused. Nimetatu kehtib ka Lepingu täitmise käigus Täitja poolt koostatud/loodud dokumentatsiooni ja infokandjate kohta. Samuti on Täitja kohustatud kustutama oma infokandjatelt kogu Kodulehte puudutava informatsiooni.

Lõppsätted

13.1 Lepingule kohaldatakse Võlaõigusseaduses töövõtulepingu kohta sätestatut.
13.2. Lepingu pool ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega muul viisil loovutada kolmandale isikule ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.
13.3. Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused ja lahkarvamused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused õigusaktidega sätestatud korras Viru Maakohtus (Jõhvi kohtumaja).
13.4 Leping on koostatud digitaalselt ühes juriidilist jõudu omavas eksemplaris, mille on allkirjastanud digitaalselt Tellija ja Täitja esindajad.


Poolte andmed

Tellija: Täitja:
VIP Soojus OÜ PmLab OÜ
registrikood 11290706 registrikood 12560951
Ida-Viru maakond, Toila vald, Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn,
Kohtla-Nõmme alev, Kase tn 27, 30503 Veski tn 2-19, 41542
telefon: +372 5293864 tel. __________________
e-post: info@vipsoojus.ee e-post: _______________